Український Генеалогічний Форум

Пошук родоводу, походження українських прізвищ, ономастика

Українські прізвища XVІІст. від назв одягу

Етимологія, походження, творення українських прізвищ.
Аватар користувача
 
Повідомлень: 960
З нами з: 16 лютого 2016, 23:42
Подякував (-ла): 14 раз.
Подякували: 118 раз.

Українські прізвища XVІІст. від назв одягу

Повідомлення Vitaly Savitar » 13 лютого 2016, 02:16

Н.О. Яценко (Київ)
УКРАЇНСЬКІ ПРІЗВИЩЕВІ НАЗВИ XVII СТ., МОТИВОВАНІ АПЕЛЯТИВAМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ НАЗВ ОДЯГУ


(на матеріалі "Реєстру Війська Запорозького 1649 року")

Ономастика. Антропоніміка. / Studia Slovakistica. - Вип. 9. - Ужгород:

Видавництво Олександри Гаркуші, 2009, - C. 96-100.

УДК 81'373.232:81'373.6

Яценко Н.О. Українські прізвищеві назви XVII ст., мотивовані апелятивами па позначення назв одягу (на матеріалі "Реєстру Війська Запорозького 1649 року"); 5 cтop.: кількість бібліографічних джерел - 11; мова українська.

Анотація. У статті розглянуто лексико-семантині та словотвірні особливості прізвищевих назв українських козаків, утворених від апелятивів на позначення одягу.

Ключові слова: прізвищева назва, антропонім, лексема.Resume. Tіe article analyzes lexical and semantical peculiarities of Ukrainian Cossacks family names derived from names of garments, sіoes, clotіes, and accessories.

Key words : family name, antіroponym, lexeme.

Аналіз антропонімів на певному історичному зрізі - невичерпне джерело для відтворення історико-культурної спадщини народу, зокрема, його виробництва, побуту, звичаїв тощо [3, с. 1]. Оскільки значна роль уматеріальній культурі українців належить одягу, то у пропонованій розвідці зроблено спробу описати прізвищеві назви козаків, основи яких мотивовані лексемами на позначення одягу, взуття, прикрас, тканин. Українська лексика на позначення одягу, зокрема одягу військовиків, розвивалася відповідно до загальних тенденцій та закономірностей історичного розвитку української мови й формування війська в різні історичні періоди [11,с. 179]. Тому розглянута в статті лексико-семантична група антропонімів цікава як із погляду історичної лексикології, так і з погляду історії козацькою війська.

До аналізу залучаемо антропоніми, що повністю збігаються з а.пелятивами, та похідні утворення, які мають ці апелятиви у своїй основі.

З-поміж відібраних прізвищевих назв помітно переважають антропоніми, пов'язані з назвами верхнього (довгого та короткого) одягу:

Бєкеша [5, с.161] < ст. укр. бекеша 'довге хутро угорського крою' [6, c.1, 2].

Бурка [5, с. 219] < ст.-укр. бурка 'вовняна опанча' [6, 1, с.156|.

Делія[5, с.344] < ст.-укр. делія 'рід опанчі' [6, 1, с.691].

Жупан [5, с.158] < ст.-укр. жупан 'чоловіча або жіноча верхня одіж відмінного крою' [6, 1, с.942]. Пор. ще патронім Жупаненко [5, с.228. 271].

Каптан [5, с.272] < укр. каптан 'старовинний чоловічий верхній одяг з довгими полами: сукмана, жупан, чумарка' [10, IV, с.97].

Кобат (< Кобатєнко [5. с.400]) < ст.-укр. кабать 'каптан' [7. І, с.392].

Кожух [5, с.433] < ст.-укр. кожух 'шуба' [9, 1, 485]. На продуктивність антропонімної основи Кожух вказують прізвищеві назви, ускладнені різними суфіксами, напр.: Кожушко [5, с. З 2. 191, 310, 390], Кожуховьщенко [5, с.344], Кожуховченко [5, 45, с.409], Кожущенько [5, с.86], Кожуховєц [5, с. 294], Кожушный [5, с.365]. Пор. також композитне утворення з цією основою - Пулторакожуха [5, с.224] та складну прізвищеву назву - Повтора Кожуха [5, с.364].

Курта < ст.-укр. курта 'куртка' [7, І, с.392]. Ми припускаемо, що антропонімна основа цієї прізвищевої назви могла бути безпосередньо пов'язана не з назвою одягу, а з характеристикою людини низькою зросту.

Свита [5, с.302] < укр. свита 'старовинний довгополий верхній одяг, звичайно з домотканого сукна ' [10, IX,с. 76].

Чуга [5. с.467] < ст.-укр. чуга 'шуба' [7, 11, с.484].

Шуба [5, с.98] < ст.-укр. шуба [9, 11, с.566]. Пор. ще суфіксальні деривати: Шубко [5, с.416], Шубенко [5, с.4()2], Шубець [5, с 29].

Окрему групу становлять козацькі прізвищеві назви, походження яких пов'язане з назвами головних уборів:

Капелюхь [5, с.422) < укр. капелюх 'зимова тепла шапка з відгорненими навушниками, кінці яких зав'язуються під підборіддям' [2, ІІ, с.217].

Ковьпакь [5. с. 189, 485] < ст.-укр. ковпакь [7, с.370]. У "Реєстрі" засвідчено й суфіксальні деривати: Колпачєнко [5, с.402], Колпаковь [5, с.189].

Макгєрка [5, с.27, 245] < ст.-укр. макгерка 'угорська шапка' [ 7, І, с.417]. Мисюрка [5, с.425]. Походження цього антропоніма (та патроніма Місюренко [5, с. 184]) може бути пов'язане зі ст.-укр. мисюрка 'залізна шапка з такою ж сіткою, що спадає на плечі' [7, с.429]. Слід зауважиш, що у

"Словнику українських імен" І.І. Трійняка Мисюра розглянуто як розмовну форму від хресного чоловічого імені Михайло [10, с.237].

Шапька [5, с.357, 485] < ст.-укр. шапка 'головний убір1 [9, 11, с.554]. Пор. ще похідні антропоніми, утворені суфіксальним способом: Шапочька [5, с.69], Шапочныкь [5, с.334], Шапенько [5, с.87], Шапчєнко [5, с.212]; префіксальним - Безьшапька [5, с.454]; префіксально-суфіксальним - Безьшапькыи [5, с.ЗЗО], Безьшапьчєнко [5, с. 126, 330]. Основа Шапка часто трапляється в постпозиції антропонімних композитів, пор., напр: Рябошапка [5, с.375], Великошапка [5, с. 135], Кривошапка [5, с.86], Кривошапьчєнько [5, с. 156], Білошапька [5, с. 133], Білошапьчєнько [5, с. 133, 205, 428], Билошапьчєнко [5, с. 133], Полторышапкыи [5, с.357].

Шликь [5, с.332] < ст.-укр. шликь, шлыкь 'висока хутряна шапка конічної форми' [7, 11, с.498]. У "Реєстрі" зафіксовано також суфіксальний дериват Шлыкченко [5, с.364] та композити: Кривошлыкь [5, с.53], *Рябошлик (< Рябошликов [5, с.354]).

Менш чисельною є група антропонімів, мотивованих назвами взуття:

*Бот (< Ботенко [5, с.54]) < ст.-укр. боть 'чобіт, обув'я з халявою' [6, І, с.129].

Чоботь [5, с.119] < ст.-укр. чобіт [7, II, с.483]. Поширення цієї антропонімної основи в складі козацьких прізвищевих назв засвідчують суфіксальні похідні, пор.: Чобутко [5, с.172, 337], Чоботко [5, с.320]. Чоботєнко [5, с.63, 112, 181, 330].

Наступну групу представляють антропоніми, пов'язані з назвами прикрас та оздоб одягу:

+ Карваш (< Карвашьненко [5, с.467]) < ст.-укр. карвашь 'металевий наплічник' [7, І, с.358].

Кгузик [5, 407] < ст.-укр. гудзик 'маленький ґудзик' [1, м.108].

Ковьнір [5, с.331], Колнірь [5, с.205] < ст.-укр. колнірь 'комір' [7, І. с.372], Ковьнєристьіи [5, с. 122].

Петлица [5, с.344] < ст.-укр. петлица 'петля з нашивкою" [8, с.25, 28]. Пор. похідні прізвищеві назви, ускладнені суфіксами: Петличный [5, 77, с. 122], Петличенко [5, с.480].

До окремої лексико-семантичної групи зараховуємо антропоніми, утворені від назв чоловічого поясного одягу:

Пас [5, с.324] < ст.-укр. пась 'пояс; смуга' [7, II, с.87].

Попруга [5, с.248] < укр. попруга 'пояс шкіряний' [2, III, с.340].

Штан [5, с. 122]. Зазначений антропонім, можливо, слід пов'язувати з укр. лексемою штани 'чоловічий поясний одяг [10, XI, с.534]. Пор. ще споріднені прізвищеві назви, зафіксовані в козацьких реєстрах, зокрема, фіксальні похідні: Штанко [5, с. 57. 213]. Штантенко [5, с. 456], Штанченко [5, с. 57]; префіксально-суфіксальне утворення: Безьштанко [5, с. 162]; композити: Сироштань[5, с. 430], Чорноштанько [5, с. 69],Чорноштаненко [5, с. 31 ].

У козацьких реестрах засвідчено антропоніми, мотивовані назвами тканин:

Аксамит (< Аксамитенко [5, с. 354]) < ст.-укр. оксамить [7, И, с. 41]. Пор. також суфіксальний дериват Wксамитиыи [5, с. 354].

Портянка [5, с. 191, 471 ] < укр. портянка 'сукно з основою з прядивних ок1 [2, ІІІ, с.355]. До споріднених антропонімних одиниць можна залучати такі прізвищеві назви: Портяныи [5, с. 299], Портянин [5, с. 381], ртяльченко [5, с. 375), Портяньчєнко [5, с. 375].

Шовькь [5, с. 442] < ст.-укр. шолкь [9, ІІ, с. 561].

Як видно з проілюстрованого лексичного матеріалу, найпоширенішим видом одягу козацького війська були кожух, шапка, штани, чоботи, про що свідчить значна кількість прізвищевих назв, утворених від вказаних апелятивів. В антропонімоосновах розглянутих прізвищевих назв відапелятивного походження відбилася загальнонародна лексика української мови. Усі проаналізовані прізвищеві назви представлені трьома способами словотвору лексико-семантичним, морфологічним та синтаксико-морфологічним (основоскладанням).

Література

1.Білецький-Носенко П. Словник української мови / Підгот. до вид В.В.Німчук. : Наук. думка, 1966. - 421 с.

2.Грінченко Б.Д. Словарь української мови. - Київ, 1907 - 1909. - Т. І-IV.

3.Добровольська О.Я. Лексична база прізвищ Війська Запорозького, за "Реєстрами" 1649 р. - Авторсф. дис. ... канд. філол. наук. - Ужгород, 1995. - 24 с.

4.Лексикон словенороський Памви Беринди/Підгот. Тексту і вступ. ст. В.В. Німчука. - К.: Вид-во АН УРСР,1961. - 272 с.

5.Реєстр Війська Запорозького 1649 року: Транслітерація тексту / Підгот до друку: О.В. Тодійчук (гол. упоряд.), В.В. Страшко, Р.І. Осташ та ін. - К., 1995. - 592 с.

6.Тимченко Є. Історичний словник українського язика. - Харків; К.: ДВУ, 1930. - Т.1. - 528 с.

7.Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV-XVIII ст. / Упор. В.В Німчук та Г.І. Лиса. - К.; Нью-Йорк, 2002-2003. - Кн. 1-2.

8.Словарь русскою языка ХІ-ХVІІ вв. / Гл. ред. Г.А. Богатова. - М.: Наука. 1989. -Вып. 25.

9.Словник староукраїнської мови ХІV-ХV ст. / Ред. Л.Л, Гумецька, І.М.Керницький. - К.: Наук, думка, 1977-1978. - Т. І-II.

10.Словник української мови: В 11 т. / Гол. ред. І.К. Білодід. - К.: Наук. думка, 1973. - Т. IV; 1978. - Т. IX.

11.Трійняк I.I. Словник українських імен. - К.: Довіра, 2005. - 488 с.

12.Яценко Н.О. Назви військової форми одягу в українській мові. - Дис. канд. філол. наук. - К., 2007. - 218 с.
Зображення
Ономастичні послуги, тлумачення прізвищ, історичні та генеалогічні дослідження. E-mail: spadok.ukraine@gmail.com

Повернутись до Українські прізвища

Хто зараз онлайн

Зареєстровані учасники: al_mol, АннА, Bing [Bot], D_i_V_a, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Ярина