УГФ-Український Генеалогічний Форум

Пошук родоводу за прізвищем, за місцем проживання, пошук в архівах, та багато іншого. Приєднуйтесь

АРХІВИ України

Онлайн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1422
З нами з: 13 лютого 2016, 00:05
Звідки: Україна
Подякував (-ла): 231 раз.
Подякували: 187 раз.

АРХІВИ України

Повідомлення ukrgenealogy » 20 лютого 2016, 16:21

Офіційний веб-портал Державної архівної служби України - http://www.archives.gov.ua/


АРХІВИ В УКРАЇНІ

Перші архіви на тер. України виникли у період формування державності у Київській Русі, розвивалися у польс.-литов. добу (ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА, Коронна метрика). Як організоване структурне ціле архів. система виникла в 16 ст., коли були започатковані архіви при земських, гродських та підкоморних судах і магістратах (див. Акти земські та гродські). У 17 ст. архіви як спец. форми організації зберігання документів на Правобережній Україні існували при воєн. і адм.-суд. установах, на ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, Лівобережжя — при гетьман. і рос. урядових установах, у т. ч. Генеральній військовій канцелярії, ген. військ. суді, сотенних, полкових судах, воєводствах (див., зокрема, Архів генеральний, Архів Коша Запорозької Січі).

Наприкінці 18 ст., після впровадження нового адм.-тер. поділу, архіви передані намісницьким правлінням, а після їх ліквідації — губернським та повітовим установам. У серед. 19 ст. у Російській імперії, в т. ч. на тер. України, ств. губернські вчені архів. комісії, які своєю діяльністю щодо збирання й упорядкування архів. документів заклали початок істор. архівам, зокрема Київському центральному архіву давніх актів при Київ. ун-ті (1852) та Харків. істор. архіву (1880). У зх. регіонах України продовжували існувати крайові та гродські архіви гродських і земських актів, передусім Крайовий архів гродських і земських актів у Львові (після злиття з колиш. архівом ГАЛИЦЬКЕ НАМІСНИЦТВО — земський архів у Львові) та земський архів давніх актових книг Львів. магістрату, Крайовий архів Буковини й ін.

Нинішня організація архів. системи України бере свій початок з 1919. Від 1920 вона розвивалась централізовано під кер-вом Гол. архів. управління позашкільного від. Нар. комісаріату освіти УСРР, ств. на базі Архівно-бібліотечної секції Всеукр. к-ту пам’яток мист-ва та старовини (1919). У різні роки держ. орган управління архів. справою підпорядковувався: ВУЦВК (1923—38); НКВС, з 1946 МВС (1938—60); РМ УРСР (1960—91); КМ України (1991—99). У груд. 1999 на базі Гол. архів. управління створено Держ. к-т архівів України.

1920—25 створені центр. архіви: в Харкові — Центр. архів революції, Центр. істор. архів, Центр. архів праці; в Києві — Центр. істор. архів і Центр. архів давніх актів. 1925—32 внаслідок низки адм.-тер. реформ створені обласні істор. архіви, а в містах і р-нах — міські та районні. 1939— 40 архіви зх.-укр. земель, приєднаних до УРСР, влилися до держ. архів. системи. У повоєн. час формування держ. архів. установ відбувалося відповідно до адм. поділу та за функціональною ознакою.

Сучасна мережа держ. архівів України складається з: 7 центральних — Центр. держ. архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО), Центр. держ. архів громад. об’єднань України (ЦДАГО), Центр. держ. істор. архів України, м. Київ (ЦДІАК), Центр. держ. істор. архів України, м. Львів (ЦДІАЛ), Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г.Пшеничного (ЦДКФФА), Центр. держ. наук.-тех. архів України (ЦДНТА), Центр. держ. архів-музей літ. і мист-ва України (ЦДАМЛМ); Держ. архіву при РМ АР Крим, 24 держархівів областей, 153 міськ. архівів, 487 архів. від. райдержадміністрацій. У них зосереджено понад 55 млн справ. Провідною наук. установою галузі є Укр. держ. НДІ архів. справи та документознавства, ств. 1994.

Низка архів. установ (підрозділів) з правом постійного зберігання документів перебуває у складі ін. мін-в і відомств. Серед них — галузеві держ. архіви СБУ, Мін-ва оборони, МВС та ін. НАН України як самоврядна орг-ція має власний архів. фонд. Його документи зосереджені в Ін-тах архівознавства і рукопису НБУВ, Львів. наук. б-ці ім. В.Стефаника, в архів. підрозділах ін-тів: літератури, історії України, археології, мистецтвознавства, фольклористики та етнології. Багаті архів. фонди мають Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Короленка та Одес. держ. б-ка ім. М.Горького.
http://www.history.org.ua/?termin=Arkhivy_Ukrainy

Онлайн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1422
З нами з: 13 лютого 2016, 00:05
Звідки: Україна
Подякував (-ла): 231 раз.
Подякували: 187 раз.

Re: Про АРХІВИ України

Повідомлення ukrgenealogy » 20 лютого 2016, 16:31

Бюлетень «АРХІВИ УКРАЇНИ» — друкований орган Держ. к-ту архівів України та Ін-ту української археографії і джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України (від 1993). Засн. 1947 як «Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління при МВС УРСР» для службового користування. Виходив нерегулярно, до 1957 рос. мовою, наклад — 200—300 прим. Після переведення 1960 архів. установ з системи МВС у відання Архів. управління (з 1974 — Гол. архів. управління) при РМ УРСР бюлетень виходив 6 разів на рік. Від 1965 видається під сучасною назвою «А. У.». Від 1980 — вид. журнального типу, від 1991 — наук.-практичний журнал. Починаючи з 1992 журнал виходить, як правило, спареними номерами, а з 1998 друкується незначним тиражем лише для архів. установ країни. Вміщує статті, присвячені архівознавству та архів. справі, публікує добірки архів. документів, огляди джерел, документальні нариси, кіно- і фотодокументи. Від 1999 — у підпорядкуванні Держ. к-ту архівів України.
http://www.history.org.ua/?encyclop&ter ... _Ukrainy_z

Онлайн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1422
З нами з: 13 лютого 2016, 00:05
Звідки: Україна
Подякував (-ла): 231 раз.
Подякували: 187 раз.

Re: Про АРХІВИ України

Повідомлення ukrgenealogy » 21 лютого 2016, 00:39

АРХІВОЗНАВСТВО (від лат. archivum — письмосховище) — наук. дисципліна, яка вивчає історію, теорію та практику архів. справи, її правові та екон. засади, пов’язана з археографією та ін. спеціальними історичними дисциплінами. Завданнями А. є, зокрема, розробка питань комплектування Нац. архів. фонду (НАФ) документами, експертиза, систематизація, збереження, наук.-тех. обробка, створення інформаційних систем та архів. менеджменту; вивчення питань, пов’язаних з появою нових видів документів, впровадження тех. засобів зберігання, реставрації та використання архів. матеріалів. Україна має давню архів. традицію (див. АРХІВИ В УКРАЇНІ). Як наук. дисципліна А. сформувалося в серед. 19 ст. і пов’язане з діяльністю археогр. комісій, заснуванням Центр. архіву давніх актів у Києві (1852), істор. архіву у Харкові (1880) та істор., архівно-бібліотечного від. Ген. секретаріату в справах освіти (1919). У рад. часи питаннями А. займалися центр. та місц. архів. установи, які з 1937 по 1960 підпорядковувалися НКВС—МВС, а також каф-ра архівознавства Київ. ун-ту (з 1944). Наукові дослідження висвітлювалися на сторінках фахових періодичних видань та наук. зб. Важливим етапом у розвитку А. стало відновлення державності України, демократизація архів. справи, ухвалення закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» (1993), заснування фахових НДІ.
http://www.history.org.ua/?termin=Arkhivoznavstvo

Онлайн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5713
З нами з: 15 лютого 2016, 16:51
Подякував (-ла): 2828 раз.
Подякували: 1132 раз.
Стать: Жінка

Re: Про АРХІВИ України

Повідомлення АннА » 22 лютого 2016, 22:22

АРХІВНІ ВИДАННЯ В УКРАЇНІ— публікації істор. джерел, зб. документів з історії соціально-екон., політ., культ. та мистецького життя укр. народу, здійснювані держ. архів. установами та рукописними від. б-к і музеїв за результатами проведення наук.-до- слідних робіт.

Систематичне вид. істор. джерел започатковано в Україні у 2-й пол. 19 ст. Серед вид. дорад. часів визначне місце посідає «Архив Юго-Западной России», що видавався в Києві протягом 1859—1914 Тимчасовою комісією з упорядкування давніх актів при київ., подільському та волин. генерал-губернаторі. Петерб. археогр. комісія, ств. при Мін-ві нар. освіти, протягом 2-ї пол. 19 ст. також публікувала джерела та пам’ятки з історії України: «Акты Западной России» (СПб., 1846—53, т. 1—5), «Акты Южной и Западной России» (СПб., 1863—92, т. 1—15) та ін. З серед. 80-х рр. 19 ст. значних результатів у справі упорядкування та публікації арх. документів досягли губернські вчені архів. комісії, організовані з метою збирання та систематизації документальних матеріалів.

Велика кількість архів. джерел, а також наук. статей з історії, теорії і практики архів. справи, джерелознавства, спец. істор. дисциплін була опубл. за рад. часів: в істор.-архівознавчих журналах «Архівна справа» (Харків, 1926— 31), «Радянський архів» (Харків, 1931—32), «Бюлетень Центрального архівного управління УСРР» (до 1932), «Архів Радянської України» (Харків, 1932—33), «Літопис революції» (Харків, 1922—33), неперіодичному зб. «Історичні джерела та їх використання» (Київ, 1964—68) та ін.

Із 1947 видається наук.-інформаційний бюлетень «Архіви України». Часопис публікує істор. джерела, огляди документальних матеріалів, статті, повідомлення та ін. матеріали з історії України, з питань архівознавства, археографії, джерелознавства, Сфрагістика, ГЕРАЛЬДИКА та ін. спеціальних історичних дисциплін.

З метою ознайомлення дослідників зі змістом фондів держ. архівів архів. управліннями, а також рукописними від. б-к, музеїв та ін. наук. установами видаються путівники, довідники, огляди, описи, інформаційні бюлетені тощо.
http://www.history.org.ua/?termin=Arkhivni_vydannia
Ази генеалогії ПОЧАТОК. Із повагою, Ганна

Аватар користувача
 
Повідомлень: 7211
З нами з: 01 березня 2016, 11:52
Звідки: Київ
Подякував (-ла): 5517 раз.
Подякували: 2749 раз.
Стать: Жінка

Re: Поради архівам

Повідомлення D_i_V_a » 09 березня 2017, 00:49

Архів (сховище, сховок) - 1) установа, яка займається збиранням, упорядковуванням і зберіганням старих документів, писемних пам'яток та ін. // Відділ установи, в якому зберігаються старі документи, листи, закінчені справи тощо.
2) Листи, рукописи, знімки і т.ін., які стосуються діяльності якої-небудь установи або особи.

Архіваріус (архівар) - охоронець архівних матеріалів; співробітник архіву.

Архівіст - знавець архівної справи.
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
Дідкі(о)вський, Тишкевич, Садовський, Лукашевич, Домарацький, Денбицький, Білінський, Стефанський, Дименський, Бе(а)рлинський,
Пустовіт, Павленко, Бургала, Борсук, Слабошевський
Онацький
г. Муром - Гостев, Зворыкин, Шелудяков, Пешков?

Онлайн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2126
З нами з: 05 червня 2016, 19:36
Звідки: Вінниця
Подякував (-ла): 922 раз.
Подякували: 2532 раз.
Стать: Чоловік

Re: Про АРХІВИ України

Повідомлення al_mol » 19 березня 2018, 15:11

Очень часто задается вопрос почему в архивах нет того или иного документа.
Доклад о сохранности документов 1927 год
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
Мои предки: Молчановские, Вишневские, Пророк, Олейничук, Пеньковские, Дегусары Тимуш, Лабудзинские Шафранские , Юркевич, Зборовский


Дослідження родоводу на замовлення - Podoliya@i.ua

Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 21 березня 2018, 19:25
Подякував (-ла): 0 раз.
Подякували: 2 раз.

Re: Про АРХІВИ України

Повідомлення Tina » 21 березня 2018, 19:40

підкажіть будь-ласка що означає ,, у вас недостатньо прав для перегляду повідомлення ,, ?

Онлайн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5713
З нами з: 15 лютого 2016, 16:51
Подякував (-ла): 2828 раз.
Подякували: 1132 раз.
Стать: Жінка

Re: Про АРХІВИ України

Повідомлення АннА » 23 березня 2018, 19:04

Tina написав:підкажіть будь-ласка що означає ,, у вас недостатньо прав для перегляду повідомлення ,, ?
Ось тут відповідь http://ukrgenealogy.com.ua/viewtopic.php?f=4&t=802&p=16856#p16856
Тепер у Вас є всі права, і коли Ви ще раз зайдете на форум, ваш нік буде відображаться товстим шрифтом.
Бажаємо успіхів у пошуках
Ази генеалогії ПОЧАТОК. Із повагою, Ганна

Онлайн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5713
З нами з: 15 лютого 2016, 16:51
Подякував (-ла): 2828 раз.
Подякували: 1132 раз.
Стать: Жінка

Re: Про АРХІВИ України

Повідомлення АннА » 12 квітня 2018, 20:22

МІЖНАРОДНА РАДА АРХІВІВ (МРА) – неурядова професійна орг-ція, яка сприяє створенню, розвиткові та використанню світ. архів. спадщини. Об'єднує бл. 1700 членів у понад 180 країнах. Створена у червні 1948. Штаб-квартира МРА розташов. у Парижі (Франція). Перший президент МРА – ген. дир. архівів Франції Ш.Самаран, віце-президенти – Х.Дженкінсон та С.Бак. Гол. завдання МРА: налагодження, підтримка й зміцнення зв'язків між архівістами всіх країн, професійними орг-ціями та ін. публічними й приватними установами, діяльність яких спрямована на зберігання, організацію й обладнання архівів; всебічне сприяння збереженню, охороні й захисту від усіляких загроз документальної пам'яті людства, організації обміну інформацією між архівістами та їх співпраці, розвитку архів. освіти, поглибленому неупередженому вивченню архів. інформації з метою розкриття складу фондів і вдосконалення процедури доступу до архівів; координація в міжнар. плані діяльності з управління архівами; співпраця з профільними міжнар. інституціями, держ. й недерж. органами.

Членство в МРА закріплено на рівні 5-ти груп: a) центр. дирекції архівів або ін. архів. установи, що поширюють свою діяльність на архіви д-ви: нац., центр., держ., ген. інспекції тощо; б) нац. або регіональні міжнар. асоціації архівістів; в) окремі центр. або місц. архів. установи, вищі навч. заклади, приватні архіви; г) індивідуальні; ґ) почесні. Правом голосу користуються перші дві категорії.

Від 1950 МРА збирає міжнародні конгреси архівів (МКА): до 1956 – через три роки, від 1956 – через чотири. 1-й Міжнар. конгрес архівів (21–22 серпня 1950, Париж) затвердив cтатут МРА. Від 1954 з ініціативи Ш.Бребана з метою поглибленого професійного вивчення проблем архів. справи відбуваються міжнародні конференції Круглого столу архівів. У 1990-х рр. запроваджено нову форму спілкування керівників архів. установ усієї Європи – щорічні європ. саміти архівістів, які сприяють зміцненню інтеграційних процесів у європ. архів. середовищі.

Вищий орган управління МРА – ген. асамблея – збирається на сесії під час роботи конгресу для вирішення питань щодо кер-ва і діяльності МРА та її структурних підрозділів, проводить вибори виконкому МРА, затверджує суму членських внесків тощо. У перервах між засіданнями асамблеї радою керує виконавчий к-т у складі президента, віце-президентів (спочатку – 2, від 1992 – 5), ген. секретаря, скарбника та виборних членів (спочатку – 6, у 1980-х – 17). Засідання виконкому відбуваються один раз під час роботи конгресу та один раз за пропозицією президента і на вимогу більшості членів. Адм. функції від 1963 виконує секретаріат з постійним штатом, який сприяє підтримці відносин між членами МРА, займається питаннями співробітництва зі спорідненими установами та ін. міжнар. і міжурядовими орг-ціями, зокрема ЮНЕСКО, Радою Європи, Міжнар. федерацією бібліотечних асоціацій та установ, Міжнародним центром з дослідження збереження та реставрації культурних цінностей.

У 1960-х рр. склалася система галузевих к-тів. Серед перших к-тів – к-т з мікрофільмування, к-т з термінології, редакція ж. "Архівум". МРА має регіональні від-ня в усіх частинах світу. Архів. служба України є членом МРА від 1956, її представники брали участь у 3–16-му МКА.

1964 до статуту МРА, згідно з рекомендаціями Вашингтонського конгресу з розвитку регіонального співробітництва архівістів, було внесено зміни, які сприяли створенню регіональних орг-цій за межами Європи: "Сарбіка" (1968) – союз країн Пд.-Сх. Азії; "Екарбіка" (1969) – союз країн Пд. і Центр. Африки; "Арбіка" (1972) – союз араб. країн; "Карбіка" (1975) – союз країн Карибського моря; "Ала" (1976) – союз країн Лат. Америки; "Сварбіка" (1976) – союз країн Пд.-Зх. Азії; "Варбіка" (1977) – союз країн Зх. Африки; Європ. комісія з планування й координації (1993); "Євразіка" (2000) – союз Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Монголії, Росії, України. Президенти регіональних орг-цій МРА входять до складу виконкому і звітуються перед ним про свою роботу. В 1970–90-х рр. відбувалися розвиток професійних програм в Африці, Азії, Лат. Америці, дальше удосконалення структури професійних к-тів, комісій і робочих груп, активізувалася видавнича діяльність, завершувалося оформлення внутр. структури МРА.

У Києві відбулася 16-та міжнар. конференція круглого столу архівів (1975). Завдяки укр. ініціативам у структурах МРА з'явилися к-т з сигілографії та проектна група з мистецьких та літ. архівів (нині перетворена на професійну секцію). Зростає представництво України в МРА: 1996–2000 представник Гол. архів. управління України входив до складу Бюро з європ. програм і був заст. представника Європи та Пн. Америки у складі виконкому; за підсумками 14-го МКА (Іспанія, 2000) працівники архів. установ України ввійшли до складу к-тів з архів. буд-ва та обладнання, архів. законодавства, секцій з архів. освіти та навчання, навч. й освіт. архівів, а також беруть активну участь у діяльності новостворених Європ. та Євразійського регіональних відділень.

Друковані органи МРА – ж. "Архівум" (1951–99), "Бюлетень МРА", "Кома" (від 2000).
Ази генеалогії ПОЧАТОК. Із повагою, Ганна

Онлайн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5713
З нами з: 15 лютого 2016, 16:51
Подякував (-ла): 2828 раз.
Подякували: 1132 раз.
Стать: Жінка

Re: Про АРХІВИ України

Повідомлення АннА » 12 квітня 2018, 20:23

МІЖНАРОДНИЙ КОДЕКС ЕТИКИ АРХІВІСТІВ (МКЕА) – документ, що містить етичні норми, які регламентують поведінку представників професії архівіста. Прийнятий на 13-й сесії Ген. асамблеї Міжнародної ради архівів (Пекін, Китай, 6 вересня 1996). Зміни й доповнення до МКЕА розглядалися на 15-му Міжнар. конгресі архівів (Відень, серпень 2004; див. Міжнародні конгреси архівів ). Містить вступні зауваги (6 статей) та осн. текст (26 статей). Спрямований на оптимізацію роботи архівістів, запроваджує високі стандарти поведінки архівістів, нагадує їм про професійну відповідальність за збереженість документів, сприяє зміцненню сусп. рейтингу представників цієї професії та довіри до них. Поширює дію на всіх, хто причетний до контролю, нагляду, зберігання, забезпечення збереженості архів. документів, управління архівами. Таких осіб у кодексі визначено терміном "архівіст". Гол. положення кодексу визначають, що пріоритетний обов'язок архівіста полягає в збереженні цілісності документів, які знаходяться під його опікою. Ознаками професіоналізму архівіста вважаються об'єктивність і неупередженість, дотримання загальноприйнятих архів. норм і принципів, забезпечення безпеки архів. інформації, організація належного доступу до архів. документів, видання спец. довідників, систематичне підвищення професійного рівня, невикористання службового становища у власних інтересах, розвиток міжнар. співпраці.
Дж.: "Архіви України", 1995, № 1–3; "Архівіст: Вісник САУ", 1999, № 1 (4); Хрестоматія з архівознавства. К., 2003.
Ази генеалогії ПОЧАТОК. Із повагою, Ганна

Далі

Повернутись до УКРАЇНА-архіви

Хто зараз онлайн

Зареєстровані учасники: al_mol, АннА, Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], strekoza, ukrgenealogy, Ярина